Teollisuus

CT TeoKask1 TeoKask2

Määräaikaistarkastukset ja suojainten maksimielinikä

Yleistä:

Putoamissuojaimet tulee EU-alueella tarkistaa valtuutetun pätevän tarkastajan toimesta määräajoin. Suoranaisesti tarkastusvelvollisuus koskee vain putoamissuojaimia (EN365 standardin vaatimus), mutta käytännössä koska työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia henkilösuojaimen asianmukaisesta kunnosta, niin vastaavanlaisia toimintatapoja tulee soveltaa myös muihin henkilösuojaimiin, ja erityisen tärkeää se on III riskiluokan (kuolemalta ja vammautumiselta suojaavat) henkilösuojaimien kanssa.

Putoamissuojainten tarkastusvaltuutuksen saa useiden eri valmistajien ja maahantuojien varusteille käymällä Työterveyslaitoksen tarkastajakurssin, ja ylläpitämällä tarkastusvaltuutusta uusimalla kurssin määrävälein. Kiinteästi asennettuja järjestelmiä ja kelautuvia turvatarraimia tarkastaakseen on valmistajan valtuutus käytänössä aina oltava. 

 

Yritykselle henkilösuojaimista koituvia elinkaarikustannuksia voidaan alentaa merkittävästi, kun arkistointi ja sarjanumeroiden seuranta hoidetaan organisoidusti. Tällöin määräaikaistarkastaminen ja varusteiden vanhenemisseuranta tehostuu ja virheiden mahdollisuus pienenee. Tiedon organisointiin ja tallentamiseen on tarjolla valmiita kaavakkeita, etäluettavia NFC (RFiD) järjestelmiä, mobiilisovelluksia jne. Oleellista on ottaa kaikista suojaimista sarjanumerot talteen ennen ensimmäistä käyttökertaa, jolloin työnantajankin on helppoa selvittää onko käytössä maksimi käyttöiän ylittäneitä henkilösuojaimia.

 

Suosittelemme lukemaan myös Valtioneuvoston asetuksen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 12.6.2008/403, joka löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080403 ja sieltä seuraavan kohdan:
"38 §
Tarkastuspöytäkirja ja tarkastusmerkintä
Tarkastuksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta ilmenee tarkastuksen kulku. Sen tulee sisältää havainnot työvälineen turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puutteellisuuksista, sekä niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi annetut tarpeelliset ohjeet. Lisäksi sen tulee sisältää tarkastajan arvio siitä, koska seuraava määräaikaistarkastus tai perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä ja mitä siinä pitää erityisesti selvittää. Pöytäkirjaan tulee merkitä viimeisen perusteellisen tarkastuksen päivämäärä.

Pöytäkirjat on säilytettävä työvälineen käyttöiän ajan. Viimeinen pöytäkirja on oltava työpaikalla saatavana.

Tarkastuksesta tai kunnonvalvontajärjestelmästä on tehtävä merkintä työvälineeseen.”

 

Tarkastusvälin määrittäminen:

Tarvittava tarkastustiheys määritetään yrityksen tekemässä tai teettämässä riskienarvioinnissa sen mukaan kuinka vaativaa käyttö ja olosuhteet ovat. Valmistajien suositukset tarkastusväliksi löytyvät yleensä käyttö- ja takuuohjeista. Useimpien suojainten määräaikaistarkastus suositellaan suoritettavaksi vähintään 12 kk välein.

 

On aiheellista kuitenkin huomioida että vaativat mm. kemikaaleja, teräviä metallisiruja tai korroosioelementtejä sisältävät käyttö- tai säilytysolosuhteet saattavat lyhentää tarpeellisen määräaikaistarkastus- tai varusteiden uusintavälin vain päiviin, viikkoihin tai kuukausiin. Asia tulee käydä ilmi työtehtäväkohtaisesta riskienarvioinnista, joka on työpaikalta pyydettäessä löydyttävä dokumentoituna. Kiinteästi asennettavien järjestelmien tarkastusvälin määrittää asentaja käyttöolosuhteiden mukaan.

 

Kansainvälisissä tehtävissä liikkuvat käyttäjät:

Lisätietona kansainvälisille käyttäjille: Amerikkalaisen ANSI/ASSE Z359 -standardin osio "Ohjatun putoamissuojausohjelman vähimmäisvaatimukset" määrittää mm. sen että käyttäjän on tarkastettava omat varusteensa ennen ja jälkeen jokaisen käytön ja lisäksi pätevän henkilön - joka ei saa olla ko. varusteen käyttäjä - on tarkistettava varusteet vähintään vuoden välein.

 

Valmistajakohtaiset henkilösuojainten maksimieliniät:

 

Valmistajan määrittämä maksimielinikä on tärkeää ottaa huomioon suojainten hankintaa suunniteltaessa ja pitkän jänteen budjetoinnissa, kun pyritään hahmottamaan yritykselle koituvia kokonaiskustannuksia. Esim. 10 vuoden maksimieliniän suojain tulee lähes aina kokonaiskustannuksiltaan edullisemmaksi kuin hankintahinnaltaan edullisempi lyhemmän käyttöiän suojain. Tätä edeltävästä varastointi-iästä voi olla myös merkittivää kustannussäästöä, oli varuste sitten jälleenmyyjällä varastossa tai loppukäyttäjällä käyttämättömänä ennen ensimmäistä käyttöpäivää. Vandernet Oy:n maahantuomien henkilösuojainmerkkien maksimieliniät:
 

CT CLIMBING TECHNOLOGY:

- Metallista valmistetut tuotteet: Rajoittamaton
- Muovista ja kuiduista valmistetut tuotteet: 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Valtuutettu tarkastaja Suomessa: Kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

Tarkastajasivusto: http://ppe.climbingtechnology.com/en/

 

BEAL:

- Metallista valmistetut tuotteet: Rajoittamaton.
- Köydet ja muut kuitutuotteet: 15 vuotta (= 5 vuotta säilytystä + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä.

Valtuutettu tarkastaja Suomessa kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

 

Beal sarjanumerosta näkee valmistusajankohdan seuraavasti:

2 viimeistä numeroa = valmistusvuosi

3 ensimmäistä numeroa kuudesta viimeisestä numerosta = valmistuspäivä (eli monentenako päivänä kyseistä vuotta tuote on valmistettu)

Esimerkiksi: M001268519 = 268:s päivä vuotta 2019.

 

Köysissä on lisäksi sisällä lanka, jonka väri ilmoittaa valmistusvuoden. Köysien sisällä on lisäksi myös muovinauha, joka ilmoittaa köyden standardin.

Kun vähäjoustoista työköyttä pätkitään, on kyseessä henkilösuojaimeen tehty muutos ja EN365 standardin myötä asia ohjeistetaan seuraavasti:

- Alkuperäisen köyden käyttöohjeet tuleee monistaa kutakin leikattua köyden pätkää varten, niihin merkitä uusi pituus ja käyttöohjeiden kopio tulee antaa käyttäjälle

- Köyden päihin tulee merkitä: Tyyppi A tai B riippuen köyden EN1891 standardin tyypistä, ja sen perään halkaisija mm ja sen perään Eurooppalainen standardi (1891), pituus, tuotantoerän koodi tai muu seurattavuus/jäljitettävyysmerkintä, köyteen liittyvän dokumentin numero ja vuosi, kuvake tai muu merkintä siitä että käyttäjän tulee lukea käyttöohjeet.

 

IKAR:

- Metallista valmistetut tuotteet: Rajoittamaton

- Valjaat: 12 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 10 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

- Liitosköydet, ankkurinauhat ja muut kuidusta valmistetut tuotteet: 10 vuotta (= 2 vuotta varastointia + 8 vuotta käyttöä) valmistuspäivämäärästä

Valtuutettu tarkastaja Suomessa kaikki, joilla on voimassa oleva Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti.

- Kelautuvat turvatarraimet, nousu- ja laskeutumislaitteet, vinssit yms. mekaaniset laitteet: 10 vuotta valmistuspäivämäärästä, jonka jälkeen käyttöikää voidaan vielä pidentää kahden vuoden jaksoittain tehtaalla suoritettavalla erikoistarkastuksella (kustannuksien kannalta järkevää vain kaikkien suurimmille tarraimille).

Valtuutettu määräaikaistarkastaja ja huoltopiste Suomessa: 

Kärnä Oy
Uurontie 21, 81100 KONTIOLAHTI
puh: 010 4399430 / fax: 013 732444
Sähköposti: esa.karna@karnaoy.fi
Kotisivu: www.karnaoy.fi

 

SALA JA PROTECTA:

- Kattoankkurit, turvakiskot ja turvavaijerijärjestelmät: Rajoittamaton, kunhan järjestelmä läpäisee valtuutetun tarkastajan suorittaman määräaikaistarkastuksen

- Metallista valmistetut henkilökohtaiset varusteet: Rajoittamaton

- Kelautuvat turvatarraimet: Rajoittamaton, jos malli on sellainen että sisäisten osien vaihtaminen on mahdollista, huoltovälejä on noudatettu ja toimenpiteet on kirjattu Capital Safety Groupin valtuuttaman tarkastajan toimesta. 10 vuotta, jos malli on sellainen että sen sisäistä mekanismia ei voi huoltaa määräaikaistarkastuksen aikana

- Kuidusta valmistetut henkilökohtaiset varusteet: Enintään 10 vuotta valmistuspäivämäärästä (ohjeissa annetaan käytön raskaudesta riippuen arvio varusteiden käyttökelpoiselle iälle, joka vaihtelee riippuen olosuhteista 1-8 vuoden välillä ensimmäisestä käyttöpäivästä :  http://www.capitalsafetymedia.eu/media-library/wp-content/uploads/2013/01/TB0021EU-EN-A.pdf)

Valtuutettu tarkastaja Suomessa:

Kiinteät järjestelmät: Kaikki kiinteitä Sala-järjestelmiä asentavat Capital Safety Groupin valtuuttamat yritykset (ota yhteyttä Vandernetiin)

Henkilökohtaiset varusteet: Osalla tuotteista Pätevä tarkastaja (kts. kunkin varusteen käyttöohjeet). Osalla tuotteista (kuten Sealed-turvatarraimet): Lähimmät valtuutetut tarkastajat saattavat löytyä mallista riippuen Ruotsista ja Norjasta.

 

Yhteydenotto:

Määräaikaistarkastusasioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä kyseisen henkilösuojaimen tuotekortin kartasta löytyvään jälleenmyyjään, kiinteiden järjestelmien asennuksen suorittaneeseen yritykseen tai Kärnä Oy:öön. Varmistathan aina että putoamissuojainten määräaikaistarkastuksen tekijällä on vähintään Työterveyslaitoksen myöntämä tarkastajakortti, joka on voimassa.